Naše stroje na vaše pole

N.O.P.O.Z.M. s.r.o.
Sečská 149
538 21 Slatiňany

Tel.: 469 681 544
Fax: 469 681 327
E-mail:
ESHOP zemědělská technika


Kvalitní zemědělská technika

NOVINKA VE VÝROBĚ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

MAXIMKOMPAKTOR: tento nový stroj naleznete v sekci zemědělské stroje. Tato novinka se vyznačuje zcela novou koncepcí. K univerzálnímu rámu MAXIM je možné připevnit kompaktor, krátké talířové brány acambridge válce. Vše se záběrem od 10 do 16 m.

Společnost N.O.P.O.Z.M. s.r.o. Slatiňany je výrobcem velice širokého a kvalitního sortimentu jako je zemědělská technika, zemědělské stroje pro přípravu půdy, stavební strojekomunální technika.

Aktuální nabídka - sněhové frézy a radlice.

Zemědělská technika je navíc rozdělena na stroje pro přípravu půdy před setím a sázením. V kategorii Zemědělské stroje si můžete také vybrat vyorávače bramborsazeče bramborkypřiče nebo půdní frézy.

Díky dlouholetému působení na evropském trhu zemědělské techniky jsou v naší nabídce zemědělské stroje pro klasickou přípravu půdy, ale i zemědělské stroje určené pro minimalizační nízkoenergetické zpracování půdy. Tyto zemědělské stroje jsou na trh dodávány pod obchodní značkou BETAKOMPAKT.

Stavební stroje a další technika - pro Vaše pohodlí

Mezi další sortiment, který nabízíme, patří stavební stroje sloužící hlavně pro stavbu a údržbu dopravní sítě a zakládání staveb. Jedná se o stroje vyráběné pod obchodním názvem HERKULES. Pro úklid sněhu společnost vyrábí kompletní sortiment čelních a zadních nesených radlic. Tyto stavební stroje vyrábíme již od roku 1996.

Společnost N.O.P.O.Z.M. také vyrábí kompletní sortiment čelních a zadních nesených radlic pro úklid sněhu - komunální techniku.

Vzhledem ke kvalitnímu strojnímu vybavení firma rovněž poskytuje dodávky svařenců a obrobků dle objednávek zákazníků.

Potřebujte více informací? Chcete zadat objednávku?
Odešlete rychlý formulář:

Všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)  vydala společnost N.O.P.O.Z.M, s.r.o. se sídlem Sečská 149

538 21, Slatiňany, IČ: 49814818, DIČ: CZ49814818, která je  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C, vložka   5132.

 

Potvrzením těchto VOP, které kupující učiní buď ve své objednávce požadovaného zboží nebo  tím, že je jeho souhlas obsažen v kupní smlouvě, se tyto VOP stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jejich změny mohou být provedeny na základě dohody obou stran pouze v písemné formě. Pokud jsou v kupní smlouvě dohodnuta odchylná ujednání, mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Kupní smlouva (obchodní smlouva) a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Rovněž tak se tyto VOP stávají součástí smlouvy, pokud na ně prodávající uvede odkaz v některém z dodacích dokladů vystavených prodávajícím k poskytnuté dodávce zboží.

 

Obdobně se tyto VOP stávají součástí smlouvy, pokud kupující s prodávajícím uzavře dlouhodobou (rámcovou) smlouvu, která na dohodnuté období pro smluvní strany stanoví platnost a závaznost těchto VOP.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: N.O.P.O.Z.M, s.r.o., Sečská 149, 538 21 Slatiňany

Adresa elektronické pošty: zemědělská mechanizace:

Telefon: +420 469 681 544,  +420 469 681 342 ,      Fax: +420 469 681 327 

 

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

2. Uzavření Kupní smlouvy

 

Veškerá prezentace zboží poskytovaná prodávajícím je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto prezentovaného zboží.

 

Pro objednání zboží uvede kupující ve své objednávce zejména informace o:

- objednaném zboží (zejména typové číslo, provedení, množství),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží,

- požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží,

 

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je takto pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. 

 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí písemně nebo elektronickou poštou kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel.

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (s údaji o množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladech na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 7 dnů.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu písemnou nebo elektronickou poštou.

 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího.

 

Kupující prohlašuje, že souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 

3. Cena zboží a platební podmínky

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dle vystaveného daňového dokladu(dále jen „účet prodávajícího“).

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

4. Přeprava, dodání a převzetí zboží 

 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na tomto místě převzít zboží při dodání.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost  obalů zboží  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

 

5. Práva a povinností z vadného plnění

 

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

Zákonná práva z vad

V rozsahu výše uvedené odpovědnosti poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost jím prodávaného zboží:

U fyzických osob 24 měsíců

U právnických osob 12 měsíců

 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do konce záruky, podle svého požadavku má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

 

6. Vyřízení reklamace

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Dále je postupováno dle reklamačního řádu společnosti.

 

Uplatnění reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny N.O.P.O.Z.M, s.r.o., Sečská 149, 538 21 Slatiňany, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání nebo u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.

 

Proces zahájení reklamace je zahájen pouze v případě, že zadavatel reklamace předá podnětnou reklamaci

a) písemně

b) elektronicky formou e-mailové zprávy na adrese:  - výroba:

                                                                                                 - zemědělská mechanizace:

c) osobně v kanceláři firmy v době pracovní doby

Na reklamaci je sepsán protokol reklamaci, který musí obsahovat datum dodání, název výrobku, reklamované množství, popis závady.

 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

Postup při uplatnění reklamace:

* Kontaktuje servis a informujte se, jak postupovat v případě reklamace dle reklamačního řádu.

Dokumenty potřebné k  uplatnění reklamace:  daňový doklad (kupní smlouva), případně záruční list

Pokud byl se zbožím přiložen záruční list, je nutné tento doklad předložit při uplatňování reklamace (pokud neslouží jako záruční list fakturační doklad). Tento záruční list je protokolem, do kterého se zapisují veškeré záruční opravy provedené na výrobku. 

 

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

 

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písem. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou v těchto VOP upraveny, se řídí příslušnými  platnými právními předpisy, zejména ust. zákona č. 89/2012 Sb. o koupi.

 

8. Doručování

 

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.

 

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

9. Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

 

Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplaných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formou.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Ing. Josef Novák

ředitel

Ve Slatiňanech dne: 1.6.2015 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení                            

Reklamační řád stanovuje (upravuje) pravidla a postupy na služby, produkty, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

 

Služby a dodané zboží se řídí

a) v případě dodávky soukromým ne podnikatelským osobám (občanu – spotřebiteli) souladu s 

* obchodními podmínkami internetového prodeje (obchodu http://www.moto-zahrada.cz/),

* všeobecnými obchodními podmínkami (mimo prodeje prostřednictvím internetového obchodu),

* občanským zákoníkem

b) v případě dodávky podnikatelským subjektům v souladu s

* obchodní smlouvou,

* obchodními podmínkami internetového prodeje (obchodu http://www.moto-zahrada.cz/),

* všeobecnými obchodními podmínkami (mimo prodeje prostřednictvím internetového obchodu),

* občanským zákoníkem

 

2. Popis dodávky

Každá dodávka zboží je dodána zákazníkovi v souladu s  obchodními podmínkami společnosti nebo obchodní smlouvou.

Je předána dokladem předání (dodacím listem). Podmínky záruky jsou specifikovány obchodní smlouvou nebo obchodními podmínkami.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník provedením objednávky a podpisem dodacího listu.

Dodací list slouží i jako záruční list pokud záruční list není součástí dodaného zboží. Pokud si zboží nebo službu neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží nebo služby okamžik, kdy zboží nebo přebírá dopravce nebo pověřená osoba (řidič).

 

3. Záruka za dodané zboží

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, montáží, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandardních jevů. N.O.P.O.Z.M. má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží. Zákonná práva z vad popisují všeobecné obchodní podmínky.

 

4. Způsob podání reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Proces zahájení reklamace je zahájen pouze v případě, že zadavatel reklamace předá podnětnou reklamaci

a) písemně

b) elektronicky formou e-mailové zprávy na adrese:  - výroba: reditel@nopozm.cz

                                                                                                 - zemědělská mechanizace:

c) osobně v kanceláři firmy v době pracovní doby

Na reklamaci je sepsán protokol reklamaci, který musí obsahovat datum dodání, název výrobku, reklamované množství, popis závady.

 

5. Popis vypořádání reklamace

Pracovník N.O.P.O.Z.M po ohlášení reklamace stanoví stav reklamace, určí zda jde o oprávněnou či neoprávněnou reklamaci.  V případě oprávněné reklamace se dohodne se zákazníkem na časovém harmonogramu při odstraňování závady. Pokud nelze telefonicky určit závadu,vyžádá si výrobek k posouzení, určí o jakou závadu se jedná, příp. ji ihned odstraní. Nejde-li odstranit ihned, zajistí firma dle rozsahu poškození opravu po dohodě v co nejkratším termínu.

Náklady s posouzením reklamace hradí zákazník v případě neoprávněné reklamace.

Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě a manipulaci.

 

 

6. Povinnost prodávajícího

O výsledku reklamace vyrozumí reklamujícího (dle obchodních podmínek - řádu, obchodní smlouvy). Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů. Dnem uplatnění reklamace se rozumí datum obdržení reklamovaného zboží.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.7.2015                             Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Ve Slatiňanech

Ing. Josef Novák

ředitel

 

Proč N.O.P.O.Z.M

  • zemědělská a komunální technika
  • kvalita ISO 9001:2001 
  • moderní konstrukční metody
  • výroba, prodej a opravy
  • kvalita prověřená zemědělskou velkovýrobou
  • kompletní sortiment
  • systém dodávek náhradních dílů

ESHOP zemědělská technika


Optimalizace pro vyhledávače eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.

Partneři | Štípače dřeva, štípače na dřevo